ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

Drop us a line!

ವಿ.ವಿ.ಎಸ್. ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು

 " ಮಂಗಲಧಾಮ ", II ಬ್ಲಾಕ್, III ಹಂತ, ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560079.  

VVS First Grade College

"MANGALADHAMA", 2nd Block, 3rd Stage, Basaveshwaranagar, Bangalore-560 079.

ದೂರವಾಣಿ Phone : 080 - 23226182 ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ Fax : 080 - 23228373 ಇಮೇಲ್ e-mail : vvsfgcw@gmail.com

Hours